กฎ กติกา

ข้อสัญญาบ้านเช่า

ห้ามผู้เช่านำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านเช่าเป็นเด็ดขาด

ผู้เช่าตกลงจะดูแลบริเวณรอบบ้านเช่า ให้สะอาดเรียบร้อย และห้ามผู้เช่าทำเสียงดัง ส่งกลิ่นเหม็น หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อาศัยข้างเคียง หรือกระทำสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บ้านเช่า หรืออาจเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ใกล้เคียง และจะไม่ กระทำหรือให้ผู้อื่นกระทำการใดอันผิดกฎหมาย

การขับขี่พาหนะเข้าออกในบริเวณบ้านเช่า ต้องระมัดรังวังอันตราย และเสียงดังรบกวนต่อ ผู้อาศัยข้างเคียง

ผู้เช่าสัญญาว่าจะสงวนรักษาบ้านเช่ารวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายและเครื่องตกแต่งในสภาพดี ตามสมควรแก่สภาพสิ่งของนั้นๆ และจะทำการซ่อมแซมเล็กน้อยตามที่จำเป็นเพื่อการสงวนรักษาทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ผู้เช่าจะไม่ยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว (บริวารหรือลูกจ้าง) ของผู้เช่าเข้าอยู่อาศัยในบ้านเช่า

หากผู้เช่าต้องการเจาะผนังบ้านเช่า ผู้เช่าจะต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่าได้รับทราบก่อน